Asiakirjat

Digitaaliset työkalutArvioinnit

Arvioinnit, katselmoinnit ja tarkastukset

Arvioinnit -moduulit on tarkoitettu organisaatioille, joille tehdään sisäisiä ja / tai ulkoisia tarkastuksia, arviointeja ja muita vaatimustenmukaisuuden tarkasteluja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset mm. EHS-tarkastukset, toimittaja-arvioinnit sekä työmaiden turvallisuuskävelyt.

Kun suunnitellaan johtamisjärjestelmän kehittämistä ja toteuttamista, työkalua voidaan käyttää GAP-analyysin tekemiseen. Tuloksena syntyy luettelon toimenpiteistä, jotka tulee toteuttaa, jotta voi saada mahdollisen sertifikaatin. Jo sertifioiduille organisaatioille työkalu tarjoaa mahdollisuuden virtaviivaistaa nykyisiä sisäisen tarkastuksen menettelyjä.

Työkalun lisäksi tarjoamme asiantuntijoiden konsultointipalveluja, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuteen ja hallintajärjestelmiin. EHSQ-asiantuntijamme kaikkialla maailmassa voivat tukea sinua esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden tarkastusten, riskinarviointien, lupatarkastusten ja järjestelmäarviointien suorittamisessa, työpajojen fasilitoinnissa ja sidosryhmien kuulemisen järjestämisessä.

Tuetut arviointityypit

Kolme käytettävissä olevaa arviointimoduulia eli riskinarvioinnit, vaatimustenmukaisuuden arvioinnit ja järjestelmäarvioinnit tarjoavat monia hyödyllisiä työkaluja sinulle, joka haluat suorittaa tietyn arvioinnin tai tarkistuksen tiettynä ajankohtana ja saada raportin tapahtumasta sekä siihen liittyvistä löydöksistä. Kaikissa kolmessa arviointimoduulityypissä voit:

 • suorittaa arviointeja käyttämällä palveluun sisältyviä käyttövalmiita tarkistuslistoja; ja/tai
 • suorittaa arviointeja muista moduleista, kuten laki- tai vaatimusrekistereistä, löytyvää sisältöä vasten
 • suorittaa arviointeja myös ilman ennalta määriteltyjä perusteita,
 • suorittaa yrityksen itsensä tai jonkin sidosryhmänsä määrittämiä  arviointikriteeristöjä tai tarkistuslistoja.

Arvioinnit sisältävät työkalut

 • arviointien suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja suorittamiseen,
 • tuloksien raportointiin; ja
 • korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden hallinta ja seurantaan.

Käyttövalmiit tarkistuslistat tekevät arviointien suorittamisesta helpompaa, nopeampaa, johdonmukaisempaa ja tarjoavat vertailukelpoisempia tuloksia. Käyttövalmiita tarkistuslistoja on saatavana kaikille kolmelle arviointityypille. Vois myös tuoda palveluun räätälöityjä arviointiluetteloita esimerkiksi toimittajien auditointeihin ja / tai sisäisiin vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin.

Riskiarvioinnit

Riskinarvioinnit

Onko tehtävänäsi tunnistaa  kaikki työpaikallasi esiintyvät vaaratekijät ja arvioida niihin liittyvä riski?

Meiltä saat käyttövalmiita tarkistuslistoja sekä ympäristöön liittyvien (ENV) riskinarviointien että työterveys- ja työturvallisuusriskien (OSH) arviointien suorittamiseksi.

Tarkistusluettelot sisältävät käyttövalmiita vaaratekijäluetteloita, jotka tekevät vaarojen tunnistamisesta nopeampaa ja kattavampaa. Tunnistettujen riskien luokittelussa sovellettava riskimatriisi on räätälöitävissä asiakaskohtaisten tai tapauskohtaisten tarpeiden mukaan, mikä tekee myös seuraavasta riskinarvioinnin luokitteluvaiheesta tehokkaamman. Voit myös tuoda omat vaaratekijäluettelosi ja tarkistuslistasi palveluun ja luoda oman riskinarviointimallisi ja -prosessisi.

Voit itse valita minkälaisia kirjauksia – kuten esimerkiksi ympäristöriskejä, työturvallisuusriskejä, liiketoimintariskejä, “ei vaara tai vahinkoa” – kussakin arvioinnissa tehdään.

Riskinarviointimoduulin avulla voit:

 • suunnitella, aikatauluttaa ja jakaa vastuu riskinarvioinneista,
 • suorittaa riskinarviointeja käyttämällä erilaisia ​​käyttövalmiita tarkistuslistoja tai räätälöityjä tarkistuslistoja,
 • seurata ja seurata aikataulutettujen riskinarviointien etenemistä,
 • analysoida ja priorisoida tunnistetut riskit,
 • suunnitella, määrittää, aikatauluttaa ja seurata suositeltujen korjaavien ja ehkäisevien toimien edistymistä; ja
 • tarkastella, kerätä, hallita ja arkistoida arviointiraportteja yhdessä, tietoturvallisessa paikassa.
Riskienhallinta

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Vaatimustemukaisuuden arvioinnit -moduuli lisää palveluun tuen erilaisten vaatimustenmukaisuuden arviointien kuten EHS vaatimustenmukaisuuden arviointien tekemiseen.

Tarkastuslistat vaatimustenmukaisuusarvioinnille mahdollistavat erillisen auditoinnin tai arvioinnin, josta jää kirjallinen raportti, joka tallentuu järjestelmään, mutta on myös tulostettavissa.  Valmiin tarkastuslistan avulla arviointi käy nopeammin ja tehokkaammin, kun useammassa säädöksessä olevat samaa asiaa koskevat vaatimukset on kerätty valmiiksi yhteen arvioitavaan vaatimukseen. Moduuli sisältää saatavilla olevat käyttövalmiit tarkistus- tai arviointilistat haluttuun kohdemaahan ja mahdollisuutta tehdä omia arviointipohjia ja -listoja.

Moduulin avulla voit:

 • suunnitella, aikatauluttaa ja vastuuttaa arviointeja
 • toteuttaa eri sisältöisiä arviointeja, esimerkiksi erilaisia valmiita listoja ja luetteloja, arviointikriteeristöjä, vaatimusrekisteriä tai ulkoista tarkastuslistaa vasten
 • seurata arviointien toteutumista
 • kerätä, hallita ja arkistoida arviointiraportit yhdessä tietoturvallisessa paikassa

Voit itse valita minkälaisia kirjauksia – kuten esimerkiksi havaintoja, poikkeamia ja/tai kehitysmahdollisuuksia – kussakin arvioinnissa tehdään.

Ero tarkistuslistan ja vaatimusrekisterin välillä on se, että vaatimusrekisterissä voit arvioida jokaisen yksittäisen vaatimuksen täyttymistä erikseen, kun taas vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tarkistuslistan koostaa useasta eri lähteestä tulevat vaatimukset yhdeksi tarkastettavaksi kohdaksi. Tarkistuslistan avulla käyttäjä voi suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tehokkaammin.

Tehtävienhallinta

Järjestelmäarvioinnit

Pitäisikö sinun tehdä GAP-analyysi tai arvioida johtamisjärjestelmänne valmiutta?

Järjestelmäarvioinnit -moduuli mahdollistaa erilaisten järjestelmien arviointien suunnittelun ja aikatauluttamisen sekä johdon raporttien luomisen. Järjestelmäarviointeja voidaan tehdä esimerkiksi johtamisjärjestelmiin – kuten ISO 14001-, ISO 45001- ja / tai ISO 9001 – liittyen jo silloin kun niitä ollaan vasta kehittämässä.  Järjestelmän arviointimoduulia voidaan soveltaa johtamisjärjestelmien arviointiin mutta myös muihin arviointityyppeihin, kuten due diligence -arviointeihin, sustainability-arviointeihin sekä tarkastelunäkökohtien pisteytykseen perustuviin arviointeihin kuten CEEQUALBREEAM tai LEED.

Käyttövalmiit tarkastuslistamme järjestelmäarvioinneille mahdollistavat erilaisten poikkeama-analyysien tekemisen. Myös erilaisia toimittaja-analyysejä voidaan suorittaa syöttämällä järjestelmään tarvittavia kriteereitä.

Järjestelmäarvioinnit -moduulilla voit mm.

 • suunnitella, aikatauluttaa ja vastuuttaa arviointeja,
 • suorittaa erilaisia ​​arviointeja käyttämällä käyttövalmiita ja mukautettuja tarkistuslistoja,
 • seurata järjestelmäarviointien etenemistä,
 • analysoida määriteltyjen luokitusten ja pisteiden tuloksia,
 • suunnitella, vastuuttaa ja aikatauluttaa korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja seurata niiden etenemistä; ja
 • kerätä, hallita ja arkistoida arviointiraportteja yhdessä, tietoturvallisessa paikassa.

Voit itse valita minkälaisia kirjauksia – kuten esimerkiksi havaintoja, poikkeamia ja/tai kehitysmahdollisuuksia – kussakin arvioinnissa tehdään.