ASETUS RAKENNUKSEN ILMASTOSELVITYKSISTÄ LAUSUNNOILLE

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä asetusta koskevasta ohjeesta. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka. Asetus on tarkoitus lisätä lainsäädäntöön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä, jolloin lakiin lisätään vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä. Kyseinen lakiehdotus tulee lausunnoille myöhemmin. 

Ilmastoselvityksen ajankohta ja kattavuus 

Rakennuksen ilmastoselvitystä koskevan asetusluonnoksen mukaan ilmastoselvitys tulee esittää rakentamislupaa haettaessa. Arviointi tehdään rakennus- tai korjaussuunnittelun yhteydessä. Selvitys kattaa uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja korjauksen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Arviointia voi tehdä rinnan rakennuksen energiatehokkuuden arvioinnin kanssa. Arviointi ei sovellu sellaisenaan infrahankkeisiin, viheralueisiin tai yksittäisiin rakennustuotteisiin. 

Laskentamenetelmä 

Menetelmä perustuu Euroopan komission laatimaan Level(s)-menetelmään sekä eurooppalaisiin kestävää rakentamista koskeviin EN ja EN ISO -standardeihin. Laskennassa tarvittavien rakennusmateriaalien ja prosessien hiilijalanjälki- ja kädenjälkitietojen tulee perustua kansalliseen päästötietokantaan tai menetelmään, jossa hyödynnetään yleisesti hyväksytyllä tavalla määritettyjä käytössä olevia ympäristöominaisuustietoja. 

Hiilijalanjälki ja -kädenjälki 

Rakennuksen ilmastoselvityksessä ilmastovaikutuksia kuvataan asetusluonnoksen mukaan hiilijalanjäljellä ja -kädenjäljellä.  

  • Hiilijalanjäljellä esitetään haitalliset ilmastovaikutukset, kuten rakennustuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, rakennuksen energian käytöstä sekä rakennus- ja purkumateriaalien käsittelystä ja loppusijoittamisesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt. 
  • Hiilikädenjäljellä kuvataan ilmasto hyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennusta. Niihin kuuluvat purkamisen jälkeen uudelleen käytettävät tuotteet, kierrätysmateriaalit, pitkäaikaiset hiilivarastot ja rakennuksen tuottama ylimääräinen uusiutuva energia. 

Rakennuksen hiilijalanjäljelle on tarkoitus asettaa raja-arvot vuoteen 2025 mennessä. Raja-arvojen asettamisessa aiotaan hyödyntää asetusluonnoksen perusteella tehtyjä ilmastoselvityksiä. 

Lisätietoja:  

Rakennuksen ilmastoselvitystä koskevasta asetusluonnoksesta ja -ohjeesta saa tietoa tai voi antaa lausuntoja seuraavalla sivulla: 

Tietoa vähähiilisestä rakentamisesta ja ilmastovaikutusten määrittämisessä käytettävistä menetelmistä saa seuraavalta sivulta: 

Rambollin asiantuntijat voivat laatia rakennuksen ilmastoselvityksiä asetusluonnoksen edellyttämällä tavalla ja selvittää, minkälaisia ilmastovaikutuksia rakennuksella tai rakennuksen korjaushankkeella on. Ramboll laatii tarvittaessa myös sellaisia ilmastoselvityksiä, jotka kattavat yrityksen tai yhteisön muitakin toimintoja kuin rakentamista. 

Ota asetukseen liittyen yhteyttä: helpdesk@lawly.fi  

Rambollin kestävän rakentamisen Zero-palvelun liittyen yhteyttä: zero@ramboll.fi