Konsultointipalvelut

AsiantuntijapalvelutAsiantuntijapalvelut

Konsultit

PYSY TERVEENÄ

 

Lue lisää
Turvallisuus

TEE TURVALLISESTI

Työturvallisuus on kriittinen tekijä kaikenkokoisissa organisaatioissa ja vaatii jatkuvia ponnisteluja kaikilta osapuolilta- työtekijöiltä ja esimiehiltä.

Rambollin HSEQ-palveluissa, työturvallisuusasiat kuuluvat seuraaviin laajempiin aihekokonaisuuksiin: yleinen työturvallisuusjohtaminen, operatiivinen turvallisuus ja pelastusvalmius. Riskinarviointi, toimintasuunnitelmien laatiminen, perehdytys, tiedottaminen ja ohjeistus, tiettyjen työntekijöiden suojeleminen, kone- ja laiteturvallisuus, prosessiturvallisuus, ohjeet korkean riskin töille ja pelastustöille, pelastuslaitteet, -merkinnät ja -reitit kuuluvat kaikki yllä mainittuihin laajempiin aihealueisiin.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset lainsäädännön vaatimusten seurantaa helpottavat laki- ja vaatimusrekisterit, arviointilomakkeet ja tarkastuslistat mm. työturvallisuusriskienarvioinnille ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnille, johtamisjärjestelmien arvioimiseen käytettävät tasokartoituslomakkeet sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.

Lue lisää
Riskienhallinta

KURKOTA KORKEALLE

Laadukas tekeminen johtaa mahdollisuuteen saavuttaa korkean tason suoriutumista, tuloksia ja tyytyväisyyttä. Oli kyse laadukkaista tuotteista tai palveluista, niiden taustalla on yleensä laadukas johtaminen. Laadukas johtaminen taas saavutetaan parhaiten niin, että kaikki organisaation eri toiminnat saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Rambollin HSEQ-palveluissa, laatuasiat kuuluvat yhteen terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kanssa. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset rekisterit ja tarkastuslistat, integroitujen johtamisjärjestelmien analyysit sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan

Lue lisää
Tehtävienhallinta

JOHDA JÄRJESTELMÄLLISESTI

Rambollin HSEQ-tiimin asiantuntijat opastavat ja ohjaavat asiakkaita johtamisjärjestelmien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001) rakentamisessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa.

Pitkällä käytännön kokemuksella ja hyviksi todetuilla menetelmillä

  • kartoitamme asiakkaan toiminnan ja johtamisjärjestelmien nykytilanteen (GAP-analyysi),
  • autamme kehitysalueiden ja kehityksen painopisteiden tunnistamisessa,
  • opastamme ja ohjaamme tarvittavien  toimenpiteiden suunnittelussa ja olemme tukena niiden toteuttamisessa.

Työkalupakistamme löytyy eri tilanteisiin ja erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia valmiita malleja muun muassa

  • sidosryhmien tunnistamiseen,
  • riskien ja mahdollisuuksien arviointiin ja hallintaan,
  • HSE-näkökohtien tunnistamiseen,
  • toimenpiteiden suunnitteluun ja toiminnan ohjaamiseen (HSEQ-ohjelmat, menettely- ja työohjemallit),
  • mittaamiseen (KPI-mittarimallit) sekä
  • toiminnan tason arviointiin.

Olemme tarvittaessa apuna myös asiakkaan koko toimitusketjun riskien ja HSEQ-asioiden hallinnassa. Meillä on valmiita malleja muun muassa toimittajien arviointiin (toimittaja-arviointikriteeristöt ja toimittaja-auditoinnit) sekä tuotteiden ja palvelujen elinkaarivaikutusten arviointiin (LCA-laskenta, elinkaariarvioinnit, hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskenta). Asiantuntijamme auttavat myös tuotteisiin liittyvien materiaalivaatimusten arvioinnissa ja vaatimusten täyttymisen varmistamisessa (REACH, RoHS).

Lue lisää
Konsulttipalvelu

TOIMI VAADITULLA TAVALLA

Rambollin kokeneet ammattilaiset sekä Lawly-pilvipalvelu auttavat tunnistamaan ja täyttämään kaikki toimintaa koskevat lakisääteiset ja muut vaatimukset.

Rambollin HSEQ-asiantuntijatiimi tukee vaatimusten tunnistamisessa, vaatimusten tulkinnassa ja niiden täyttymisen arvioinnissa sekä vaatimusten edellyttämien toimien täytäntöönpanossa. Asiantuntijamme auttavat lakisääteisten suunnitelmien laadinnassa (esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmat, pelastussuunnitelmat, räjähdyssuojausasiakirjat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat) ja muun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavan dokumentaation laadinnassa.

Tiimimme riskienhallinnan ammattilaiset auttavat muun muassa suunnittelemalla ja toteuttamalla lain edellyttämiä riskienarviointeja – olipa kysymys sitten ympäristöasioista, työturvallisuudesta tai kone- ja laiteturvallisuudesta. Olemme tukena myös riskienhallinnan edellyttämien toimenpiteiden suunnittelussa ja tarvittaessa toteuttamisessa.

Lue lisää
ympäristövaatimukset

KEHITÄ KESTÄVÄSTI

Tunnistetut ympäristönäkökohdat sijoittuvat vastuulliseen toiminnan ytimeen muodostaen kestävän yhteiskunnan kulmakivet. Näkökohtiin voi kuulua pilaavaan toiminnan jatkaminen rajoitteiden puitteissa, ympäristövahinkoja ennaltaehkäisevä toiminta ja valmius reagoida niihin nopeasti, raaka-aineiden maltillinen käyttö sekä niiden uusiutumiseen ja kiertoon tähtäävä toiminta.

Rambollin HSEQ-palveluissa, ympäristöasiat kuuluvat seuraaviin laajempiin aihealueisiin: yleinen ympäristöjohtaminen, jätehuolto, vesien ja jätevesien hallinta, vaarallisten kemikaalit ja muut haitta-aineet. Luvittaminen, raportointi, seuranta ja päästöjen vähennys ilmakehään, maaperään ja pohjaveteen, jätteiden ja jätevesien käsittely, kemikaalien käyttö ja varastointi ja vaarallisten aineiden kuljetus kuuluvat näihin aihealueisiin.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluu erilaiset lainsäädännön vaatimusten seurantaa helpottavat laki- ja vaatimusrekisterit, arviointilomakkeet ja tarkastuslistat mm. työturvallisuusriskienarvioinnille

ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnille, johtamisjärjestelmien arvioimiseen käytettävät tasokartoituslomakkeet sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tehokasta hallintaa helpottava työkalu. Asiantuntijamme ovat saatavillasi vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kertomaan säädösmuutoksista ja miten ne saattavat vaikuttaa sinun toimintaasi.

Erikoisosaajamme pystyvät tukemaan myös varsinaisessa tekemisessä eli toteuttamaan kaikki arvioinnit sekä mittaukset, joita tarvitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja mittaamaan terveysvaaroja, ehdottamaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.

 

Lue lisää