Jäte- ja pakkauslainsäädännön uudistuksen vaikutukset yrityksille

Jätelainsäädännön muutokset tulevat voimaan asteittain. Esimerkiksi elinkeinotoiminnassa syntyneen jätteen haltijan on järjestettävä uudistuneen jäteasetuksen tarkoittama jätteiden erilliskeräys viimeistään 1.7.2022

Lait jätelain ja muiden jätelainsäädäntöuudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta tulivat voimaan 19.7.2021. Myös kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia kannattaa seurata.

 

Erilliskeräysvelvoitteet

Kiinteistökohtainen erilliskeräys on jatkossa pakollista sekä taajama-alueilla että asema- ja yleiskaavoitetuilla alueilla sijaitseville palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitseville kiinteistöille seuraavasti:

 • Biojäte (muu kuin puutarha- tai puistojäte) on kerättävä erikseen, mikäli sitä syntyy yli 10 kg viikossa.
 • Kuitu- ja muovipakkausten erilliskeräys tulee järjestää, jos jätettä syntyy vähintään 5 kg viikossa.
 • Lasi- ja metallipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräys tulee järjestää, jos jätettä syntyy vähintään 2 kg viikossa.
 • Mahdollisuuksien mukaan myös muu muovi-, paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, puutarha- ja puistojäte, tekstiilijäte, suurikokoiset käytöstä poistetut esineet ja muu tasalaatuinen suurina määrinä syntyvä jäte.

Erilliskeräys voidaan järjestää yhteisesti samassa kiinteistössä olevien jätteen haltijoiden kanssa. Lisäksi tuli tarkennuksia rakennus- ja purkujätteen erilliskeräykseen ja elintarvikkeiden uudelleen jakeluun:

 • Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys yhteensä 11 eri jätelajille.
 • Elintarvikealan toimijan on jatkossa luovutettava käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleenjakeluun ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta ja kohtuullisin kustannuksin.

Jätekirjanpito

Jätteiden tuottajan kirjanpitoon ja tiedottamiseen liittyvät velvoitteet lisääntyvät:

 • Pidettävä kirjaa ei vain jätelajista vaan myös toiminnasta, jossa jäte on syntynyt.
 • Pidettävä kirjaa POP-jätteen sisältämistä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä samaan tapaan kuin vaarallisista jätteistä. Niistä on myös laadittava siirtoasiakirja.
 • Elintarvikealan toimijoille (jotka harjoittavat elintarvikkeiden tuotanto-, jakelu- ja jalostustoimintaa) on määritetty yksityiskohtaiset kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteet.
 • Ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittaville on jatkossa tiedonantovelvollisuus.

Tuottajavastuu pakkauksista

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 1029/2021 tuli voimaan 25.11.2021 ja se koskee yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 1 M EUR. Uudistus sisältää pakkauksille ja pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle sekä pakkauksen tuottajan maksuosuuksien määräytymiselle yksityiskohtaisemmat vaatimukset. Yritysten laajentunut kustannusvastuu pakkauskeräyksessä alkaa siirtymäajan jälkeen 1.7.2023. Uudistus aiheuttaa mm. seuraavia muutoksia:

 • Korotetut kierrätystavoitteet on saavutettava vuonna 2025.
 • Yritysten on jatkossa vastattava kotitalouksien kiinteistökeräyksestä vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä.
 • Pakkausten ja pakkausjätteen tuottajien omavalvonnalle vaatimukset, ja omavalvonnan tukena on käytettävä riippumatonta tarkastajaa.
 • Tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia yrityksiä, jotka toimittavat Suomeen tuotteitaan verkkokaupan kautta.
 • Pakkauksia ei enää tilastoida niiden päämateriaalin mukaan, vaan pakkauksen tuottajan on ilmoitettava pakkauksessa käytettyjen eri materiaalien painot. Pakkausmateriaaliksi kelpaamatonta rejektiä ei enää lasketa kierrätysasteeseen.

Kertakäyttöiset muovituotteet

SUP-direktiivi aiheuttaa muutoksia kertakäyttöisiin muovituotteisiin:

 • Tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteita (kuten vanupuikot, ruokailuvälineet, lautaset, pillit, oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet sekä paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikeastiat) ei enää saa saattaa markkinoille 3.7.2021 alkaen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Muoviset tai osittain muovista valmistetut tuotteet on merkittävä SUP-direktiivin vaatimusten mukaisesti 23.8.2021 lähtien. Merkinnät koskevat mm. terveyssiteitä, tamponeita, tupakkatuotteiden kanssa käytettäviä suodattimia ja juomamukeja. Merkinnästä vastaa tuottaja, markkinoille saattaja tai jakelija

Varastoissa olevat ja merkitsemättömät tuotteet saa kuitenkin myydä, jos ne on saatettu markkinoille ennen määräysten voimaantuloa.

 

Lisätietoja:

Jätelainsäädännön uudistuksesta saa tietoa seuraavilta sivuilta:

Asiantutijamme ovat apunasi

Rambollin asiantuntijat voivat varmistaa, että toimintanne täyttää uudistuneen jäte- ja pakkauslainsäädännön vaatimukset ja toimia pakkauslainsäädännön edellyttämänä omavalvonnan riippumattomana tarkastajana. Selvityksessä tai tarkastuksessa havaittujen puutteiden perusteella asiantuntijamme voivat toteuttaa toimenpideohjelman, jonka avulla uudet lakisääteiset vaatimukset saatetaan voimaan.

Ota yhteyttä: anu.rinkinen@ramboll.fi