JÄTESÄÄDÖSPAKETTIIN KUULUVAT ASETUKSET LAUSUNNOILLE

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelainsäädännön uudistukseen kuuluvista asetusluonnoksista, joita on kaikkiaan kymmenen. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka. Jäteasetus (179/2012) sekä asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) uusitaan kokonaan, ja muita asetuksia muutetaan. Asetuksilla on tarkoitus täsmentää jätelain (646/2011) säännöksiä EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvodirektiivin, paristo- ja akkudirektiivin sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin täytäntöön panemiseksi. Lausunnoille annetut asetusluonnokset on laadittu olettamalla, että eduskunta hyväksyy jätelakiin ehdotetut muutokset ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 3/2021) mukaisina. 

Jäteasetus 

Uuden jäteasetuksen avulla on tarkoitus mm. vähentää jätteen määrää ja edistää uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jäteasetusta koskevassa luonnoksessa asetetaan mm. elinkeinotoiminnassa syntyvälle yhdyskuntajätteelle uusia kiinteistökohtaisia erilliskeräysvaatimuksia. Jäteasetukseen ollaan myös lisäämässä velvollisuus toimittaa käytöstä poistetut elintarvikkeet uudelleenjakeluun. Lisäksi täsmennetään rakennus- ja purkujätteen erilliskeräykseen ja parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden huomioimiseen liittyviä vaatimuksia, jätteitä koskevia kirjanpito- ja tiedonanto velvollisuuksia sekä siirtoasiakirjan sisältövaatimuksia.  

Pakkausasetus 

Pakkausasetuksessa asetetaan tavoitteet pakkausten uudelleen käytölle ja kierrätykselle laskentaperusteineen ja raportointivelvoitteineen ja säädetään pakkausten tuottajan omavalvontaan liittyvistä vaatimuksista, maksuosuuksien määräytymisperusteista ja pakkausten tuottajien velvollisuudesta järjestää erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä tuottajarekisteriin jätettävän hakemuksen sisällöstä. 

Pakkaustuottajat maksavat vuosittain tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamisesta noin 25 miljoonaa euroa. Suomen Pakkauskierrätysyhdistys Rinki Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskasen mukaan kustannus ainakin kaksinkertaistuu uudistuksen myötä. Pakkaustuotteiden kiinteistökohtainen kerääminen on kuntien vastuulla, mutta pakkausten tuottajien on maksettava siitä kunnille korvausta. Tuottajien vastuulle arvioidaan tulevan vähintään 80% laskusta. Pakkausten tuottajavastuuvelvoite tulee jatkossa koskemaan myös ulkomaisia yrityksiä, jotka toimittavat Suomeen tuotteitaan verkkokaupan kautta. Jatkossa pakkauksia ei tilastoida niiden päämateriaalin mukaan, vaan pakkauksen tuottajan on ilmoitettava pakkauksessa käytettyjen eri materiaalien painot. Pakkausmateriaaliksi kelpaamatonta rejektiä ei enää lasketa kierrätysasteeseen. 

Lisätietoja:  

Jätesäädöspakettiin liittyviin asetuksiin liittyen voi antaa lausuntoja 27.8.2021 asti, ja asetuksiin voi myös tutustua lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta: 

Rambollin asiantuntijat voivat varmistaa, että toimintanne täyttää lainsäädännön vaatimukset myös jatkossa ja selvittää, mitä muutoksia asetusluonnokset tulevat aiheuttamaan toimintaanne. 

Ota yhteyttä: helpdesk@lawly.fi