RAHASTOILLE JA SUURILLE YRITYKSILLE UUSI KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOITE

EU:n taksonomia-asetus (2020/852) hyväksyttiin 17.6.2020. Asetuksen avulla halutaan vauhdittaa ilmastotavoitteiden toimeenpanoa kytkemällä yhteen yrityksen rahoitus ja investointien ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Taksonomia määrittelee kriteerit taloudellisille toimille, jotka vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. 

Soveltaminen 

EU:n taksonomia-asetusta sovelletaan Euroopan markkinoilla toimiviin finanssimarkkinatoimijoihin ja muihin rahoitusyrityksiin, joiden on jo raportoitava muun kuin taloudellisen tiedon julkistamista koskevan asetuksen (NFRD) nojalla. Sitä sovelletaan myös suuriin yleisen edun kannalta merkittäviin yrityksiin, konserneihin ja yhteisöihin, joilla on yli 500 työntekijää. 

Tiedonantovelvoite 

Taksonomia asettaa sijoitusrahastoille ja suurille yrityksille ja yhteisöille tiedonantovelvoitteen niiden kestävyyteen liittyen.  Taksonomia-setuksen mukaan finanssimarkkinatoimijoiden on raportoitava siitä, miten kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä ja mitä haitallisia vaikutuksia sijoituksella on kestävyyteen. Syyt myös siihen, että kestävyyttä ei huomioida, tulee raportoida. 

Kriteerit 

Kohde voidaan luokitella kestäväksi, jos se edistää merkittävästi vähintään yhtä seuraavista ympäristötavoitteista: 

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä 
  1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
  1. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu 
  1. Siirtyminen kiertotalouteen 
  1. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 
  1. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. 

Lisäksi toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään muista ympäristötavoitteista ja sen on oltava YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisten työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukainen.  

Luokittelu 

Ympäristön kannalta kestävä toiminta luokitellaan joko suoraan ympäristöä tukevaksi vihreäksi toiminnaksi, transitiotoiminnaksi tai mahdollistavaksi toiminnaksi. Transitiotoiminta on taksonomian osa vain rajatun ajan ja tukee ilmastosiirtymää.  

Taksonomia jakaa rahoitustuotteet kolmeen eri luokkaan: 

  1. Kestävät sijoitukset  
  1. Rahoitustuotteet, joilla on ympäristöä tukevia piirteitä 
  1. Muut tuotteet 

Aikataulu 

Ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien velvoitteiden osalta taksonomian soveltamisen alkaa 1.1.2022 ja muiden ympäristötavoitteiden osalta 1.1.2023. 

Lisätietoja:  

Tietoa taksonomiasta saa seuraavilta sivuilta: 

Ramboll voi laatia sijoitusrahastoille ja yrityksille arvioita ja raportteja sijoituksen tai toiminnan taksonomianmukaisuudesta sekä toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla toiminta täyttää kestävän sijoituksen kriteerit. 

Ota yhteyttä: helpdesk@lawly.fi