Työsuojelun valvonnan uudistus lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja mm. alipalkkausta ja rakennusten kunnossapitoa koskevan lakiuudistuksen sisältöön

Kyseessä on hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (VN/18662/2022). Lausunnon voi antaa lausuntopalvelun kautta 23.9.2022 mennessä:

Alipalkkauksen ja sisäilmaongelmien valvonta tehostuu

Työsuojeluviranomaisen toimintavaltuuksia aiotaan laajentaa alipalkkauksen valvonnassa. Työnantajalle voidaan jatkossa antaa kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös, mikäli työntekijälle ei makseta yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus tulee uudistuksen jälkeen koskemaan myös rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia.

Työsuojeluviranomaisen tulee jatkossa ilmoittaa valvonnassa havaituista sisäilmaongelmista ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Näin tehostetaan tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Hankkeesta saa lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivulta:

Palkka-avoimuuden edistäminen

Käynnissä on myös toinen lainsäädäntöuudistus, joka koskee palkka-avoimuuden lisäämistä tasa-arvolaissa. Asiasta on laadittu hallituksen esitys, jonka tarkoitus on vahvistaa henkilöstön palkkatietämystä sekä henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista. Kyseiseen uudistukseen liittyvän lausuntopyynnön määräaika on jo päättynyt. Lakimuutoksesta saa tietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivulta:

Asiantutijamme ovat apunasi

Rambollin asiantuntijat voivat osallistua lausuntojen valmisteluun ja selvittää, miten lakimuutokset tulevat mahdollisesti vaikuttamaan yrityksenne toimintaan. EHS Compass by Ramboll -palvelu luo ja ylläpitää yrityksellesi räätälöityä luetteloa vaatimuksista, jotka koskevat organisaatiotasi. Se hallinnoi kaikkia taustalla olevia muutoksia ja ilmoittaa sinulle sisällön muutoksista, joista sinun on oltava tietoinen.

Ota yhteyttä: info@ehscompass.ramboll.com