Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu lainsäädäntö uudistetaan

VAK-lainsäädännöstä johdonmukaisempi kokonaisuus

Keskeisenä tavoitteena lainsäädännön uudistuksessa on poistaa lainsäädännön tulkinnanvaraisuutta ja tehdä lainsäädännöstä nykyistä johdonmukaisempi kokonaisuus

Hallitus antoi hallituksen esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 18.11.2021 (HE 220/2021). Esitys on valiokuntakäsittelyssä ja se toivotaan hyväksyttävän kevään aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Uudistuksella vaarallisten aineiden kuljetuksen lainsäädäntöön omaksuttaisiin uusi sääntelymalli ja luovuttaisin nykyisestä sääntelymallista, jossa eri liikennemuotoja koskeva sääntely on eroteltu omiin asetuksiinsa. Merkittävä osa sääntelystä siirrettäisiin asetustasolta lain tasolle ja kaikkien eri kuljetusmuotojen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva sääntely harmonisoitaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi VAK-lakiin.

Myös VAK-lainsäädännön aineelliseen sääntelyyn ehdotetaan muutoksia

Laissa täsmennettäisiin edellytykset sille, milloin vaarallisten aineiden säilytystä on pidettävä VAK-lain tarkoittamalla tavalla tilapäisenä säilytyksenä. Syynä on, että rajanvetoa VAK-lain tarkoittaman tilapäisen varastoinnin ja kemikaaliturvallisuuslain tarkoittaman varastoinnin välillä on pidetty epäselvänä. Tilapäiseen säilytykseen liittyvä velvollisuus laatia sisäinen pelastussuunnitelma laajennettaisiin koskemaan kaikkia muita tilapäisen säilytyksen paikkoja paitsi lentopaikkoja.

Muutoksella ei kuitenkaan haluta tarpeettomasti lisätä toimijoiden hallinnollista taakkaa. Tarkoitus olisi, että jos alueella on sisäinen pelastussuunnitelma, turvallisuus- tai valmiussuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma muun lainsäädännön velvoittamana, erillistä sisäistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitsisi laatia. Vastaavat asiat voitaisiin koota kyseiseen muuhun suunnitelmaan.

Muita mahdollisia muutoksia VAK-lain uudistuksen myötä
  • Uudistuksella toiminnanharjoittajille säädettäisiin mahdollisuus teettää suppea turvallisuusselvitys henkilöistä, jotka työskentelevät vaarallisten aineiden kuljetuksen parissa. Muutoksella ei velvoitettaisi työnantajaa hankkimaan turvallisuusselvitystä, mutta mahdollistettaisiin se. Tarkoituksena on ehkäistä vaarallisten aineiden tahallista väärinkäyttöä vahvistamalla yritysten omaehtoisia varautumiskeinoja.

 

  • Laissa säädettäisiin Suomeen sijoittuneelle vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvolliselle velvoite ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä. Toiminnanharjoittajan ei tulisi ilmoittaa neuvonantajan henkilötietoja, vaan kyse olisi yleisen tason velvoitteesta ilmoittaa neuvonantajan nimeämisestä.

 

  • Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa myös TNA-kokeen sähköistäminen sekä koe- ja todistusmallin uudistus.

 

  • Uudistuksella rajattaisiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen suorittama vaarallisten aineiden kuljetus lain soveltamisalan ulkopuolelle. Näiden toimijoiden valvominen vaatii erityisosaamista, jonka edellyttäminen siviiliviranomaisilta ei nykyisessä toimiympäristössä ole perusteltua. Lain soveltamisalaan kuuluisi edelleen sotilas- ja turvallisuusviranomaisten toimintoja palveleva vaarallisten aineiden kuljetus, jonka toteuttaja on siviilitoimija ja jota valvoo siviiliviranomainen.

 

  • Uudistuksen yhteydessä reittirajoituksia koskevia vaatimuksia esitetään yksinkertaistettavaksi. Liikenne- ja viestintäviraston VAK-lain nojalla antamissa määräyksissä luovuttaisiin reittirajoitusten jaottelusta ryhmän A ja B kuljetuksiin. Reittirajoituksen soveltaminen perustuisi ajoneuvon merkitsemiseen. Reittirajoituksia olisi sovellettava, jos ajoneuvo on merkittävä vaarallista ainetta osoittavalla oranssilla kilvellä.
Asiantuntijamme ovat apunasi

Rambollin asiantuntijat voivat toimia tukenanne teidän VAK-toiminnassa tarjoamalla teille turvallisuusneuvonantajapalvelun, räätälöityjä VAK-koulutuksia, sekä VAK-katselmointeja. Katselmointien perusteella, asiantuntijamme voivat laatia toimenpideohjelman, jonka avulla lakisääteiset VAK-vaatimukset saatetaan voimaan.

Ota yhteyttä: emil.sandas@ramboll.fi