shutterstock-259507550-e1612529120947

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI UUDISTUU

>> Lue 12/ 2022 päivitetty Maankäyttö- ja rakentamislain tilanne -artikkeli

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseksi valmistuu tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta viimeistellään lausuntokierrosta varten, jonka on tarkoitus käynnistyä syyskuun aikana.

Uudistuksen avulla pyritään edistämään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, digitalisaatiota ja rakentamisen laatua.

Uudistus sisältää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan mm. seuraavia näkökohtia:

 • Rakennuslupakynnystä nostetaan (rakennuslupaa vaatii esim. asuinrakennus, yli 30 m2:n tai 120 m3:n rakennus, yli 50 m2:n katos tai yli 30 m:n piippu tai masto, energiakaivo tai rakennettava alue, josta on haittaa sitä ympäröivän alueen käytölle)
 • Sijoittamislupa (rakennusluvan ensimmäinen vaihe) voidaan ratkaista ennalta erikseen
 • Kunnalle annetaan mahdollisuus valita, järjestääkö se tavanomaisen vai vaativan tasoisen rakennusvalvonnan
 • Suunnittelijan kelpoisuus perustuu suunnittelutehtävän vaativuusluokkiin, ja suunnittelijoista ylläpidetään rekisteriä
 • Uusia katselmointivaatimuksia rakennuksille, joissa oleskelee suuria määriä ihmisiä, ja lakiin lisätään listaus tarkistettavista asioista
 • Uusia teknisiä vaatimuksia rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaariominaisuuksista, ja rakennusten suunnitteluun kuuluu mm. hiilijalanjäljen laskenta ja teknisen käyttöiän määrittäminen
 • Digitalisointi:
  • Ajantasainen tieto kaavoituksesta on jatkossa saatavilla valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä (RYTJ), joka sovitetaan yhteen myös rakennusluvan suunnitelmien ja toteutuksen kanssa.
  • Rakennuksen omistajan on uusissa rakennuksissa myös ylläpidettävä sähköistä käyttö- ja huolto-ohjetta sekä päivitettävä rekisteriin muutokset, jotka eivät edellytä lupaa.
  • Rakennuslupaa haetaan sähköisesti.

Lakiuudistus tulee vaikuttamaan maanomistajiin usealla tavalla. Uudistetussa lainsäädännössä käytetään nykyisten suunnitelmien mukaan termiä viherrakenneverkosto. Sillä tarkoitetaan rakentamattomien alueiden välisten yhteyksien verkostoa. Tarkempaa tietoa siitä, miten verkosto käytännössä vaikuttaa maankäyttöön, ei vielä ole. Lain valmistelussa on etujärjestöillä herännyt epäilys siitä, että viherrakenneverkostolla suojeltaisiin osittain luontoalueita ilman, että maanomistajalle maksetaan tästä korvauksia.

Maanomistajalle on lakiluonnoksessa annettu mahdollisuus tietyissä tapauksissa osallistua asemakaavan laatimiseen. Kunnat voisivat jatkossa antaa erillisellä päätöksellä asemakaavan muuttamista koskevan ehdotuksen maanomistajan laadittavaksi tämän omistamalle alueelle, jos alue on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen. Kunta ohjaa kaavaehdotuksen laatimista ja voi keskeyttää sen laatimisen tai palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun. Maanomistajan on toimitettava kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä.

>> Lue 12/ 2022 päivitetty Maankäyttö- ja rakentamislain tilanne -artikkeli

Lisätietoja: 

Ajankohtaista tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta saa seuraavalta sivulta:

Sivuston kautta voi ottaa kantaa uudistuksen sisältöön, ja siellä julkaistaan uutisia lainsäädäntömuutoksen valmistelutyöstä.

Rambollin asiantuntijat voivat puolestanne selvittää, miten maankäyttö- ja rakennuslain uudistus tulee mahdollisesti vaikuttamaan toimintaanne ja miten uudistukseen tulisi valmistautua.

Ota yhteyttä: info@ehscompass.ramboll.com