construction_ramboll_d&e_G10800

Uusi rakentamislaki

Maankäyttö- ja rakentamislain uudistuksen tilanne

Hallitus antoi 15.9.2022 eduskunnalle esitykset rakentamislaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Rakentamislain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevat hallituksen esitysten mietinnöt ovat valmistumassa tammikuussa 2023. Mietintöjen jälkeen lakiesitykset menevät eduskuntaan täysistuntoon hyväksyttäväksi.

Rakentamislain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu tällöin alueiden käyttölaiksi, ja siitä kumotaan kaikki rakentamiseen liittyvä, sillä rakentamisesta säädetään uudessa rakentamislaissa.

Muita valmisteilla olevia uudistuksia:

  • Hallituksen esitys laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta on eduskunnassa käsittelyssä.
  • Rakentamislain nojalla annettavat ympäristöministeriön asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta ovat olleet lausunnoilla.
  • Rakentamisluvan tietomalliin liittyvä asetus on valmisteilla.
  • Asetukset koskien uusien rakennuksien hiilijalanjäljen raja-arvoja sekä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitystä ovat valmisteltavana.
  • Elinkaariominaisuuksiin liittyen suunnitellaan tarkempaa ohjausta.

Uuden rakentamislain tarkoituksena on mm. torjua ilmastonmuutosta

construction_ramboll_d&e_G10800

Uuden rakentamislain tarkoituksena on torjua ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta, parantaa rakentamisen laatua, sujuvoittaa rakentamista ja nopeuttaa rakennetun ympäristön digitalisaatiota.

Uusille rakennuksille aiotaan asettaa vaatimukset teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, korjattavuudesta ja purettavuudesta.

Rakentamisluvan hakemisen yhteydessä tulee jatkossa laatia ilmastoselvitys, johon kuuluu rakennuksen hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen, eli haitallisten ja hyödyllisten ilmastovaikutusten selvittäminen. Sen laatimisessa voi käyttää rakentamisen päästötietokannasta maksutta saatavia tietoja:

Rakentamisen ja infrarakentamisen päästötietokanta

Rakennusten hiilijalanjäljelle aiotaan asettaa raja-arvot vuodesta 2025 lähtien.

Rakentamis- ja purkulupaa haettaessa on jatkossa selvitettävä kaikki käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä. Suomen ympäristökeskus ylläpitää tietokantaa, johon purkujäte- ja rakennusjäteselvityksen tiedot kootaan.

Rakentamisen sujuvoittaminen ja digitalisaatio

ehsq-turvallisuuskonsultointi

Rakentamislain uudistuksen jälkeen rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat rakentamislupaan. Rakentamislupamenettelyssä harkitaan jatkossa samalla kertaa, toteutuvatko sekä rakennuksen sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset.

Rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa, ja rakentamiseen liittyvät tiedot ovat jatkossa ajantasaisina saatavilla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

Uudisrakentamisen lupakynnystä nostetaan. Esimerkiksi alle 30 neliömetrin pihasaunan tai varaston tai alle 50 neliömetrin katoksen voi jatkossa rakentaa ilman rakennuslupaa.

Kaiken rakentamisen on noudatettava kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, rakentamismääräyksiä sekä rantarakentamisen säännöksiä.

Rakentamisen laadun parantaminen

Rakentamishankkeen toteutuksesta vastaa sen päävastuullinen toteuttaja, jonka hankkeeseen ryhtyvä nimeää rakennusvalvojalle. Rakentamiseen osallistuvat tahot ovat velvollisia tekemään yhteistyötä rakentamisen laadun parantamiseksi.

Rakennushankkeelta voidaan jatkossa edellyttää laadunvarmistusselvitystä tai asiantuntijatarkastusta, jos siihen liittyy riskejä. Suunnittelijoille ja työnjohtajien pätevyyksille luodaan pätevyysrekisteri.

Ramboll-asiantuntijat ovat apunasi

Rambollin asiantuntijat voivat auttaa teitä muuttuvaan maankäyttö- ja rakentamislainsäädäntöön liittyvissä selvityksissä sekä tehdä lain edellyttämiä rakentamislupahakemuksia, ilmastoselvityksiä ja asiantuntijatarkastuksia.

EHS Compass by Ramboll -palvelu luo ja ylläpitää yrityksellesi räätälöityä luetteloa vaatimuksista, jotka koskevat organisaatiotasi. Se hallinnoi kaikkia taustalla olevia muutoksia ja ilmoittaa sinulle sisällön muutoksista, joista sinun on oltava tietoinen.

Ota yhteyttä: info@ehscompass.ramboll.com

Ole yhteydessä

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz